سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد طواحنی – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی مجاب – کارشناس ارشد
اردشیر کهنسال – استادیار دانشگاه آزادفسا

چکیده:

فسکیوی سرخ (Festuca rubra یکی ازگرامینه های مهم و با ارزش مرتعی برای ایجاد چراگاه حفاظت خاک وتولید علوفه است به منظور شناسایی ارقام مناسب از این گونه ۱۵ ژنوتیپ دردو شرایط ابی و دیم به صورت کشت متراکم درکرتهایی به ابعاد ۲×۱ متر درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد مطالعه قرارگرفتند و صفات عملکرد علوفه تعدادساقه ارتفاع بوته تاریخ ظهور خوشه نسبت برگ به ساقه گرده افشانی و وضعیت رویش مورد اندازه گیری قرارگرفت داده های جمع آوری شده درهرمحیط مورد تجزیه و اریانس ساده و داده های دو محیط مورد تجزیه واریانس مرکب قرارگرفتند و ژنوتیپ هایمناسب شناسایی شدند. نتایج نشان داد ژنوتیپ های ۱۳۸۷P13و۱۷۷۱P1و۱۵۹۸P13 و۱۵۹۸P14 حساس به خشکی بودند و برای کشت درشرایط آبی معرفی شدند که از بین آنها ژنوتیپ ۱۳۸۷P13 با تولید ۱۱۱۶ کیلوگرم درهکتار دارای عملکرد علوفه بیشتری بود.