سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجلیل نوربخشیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

شبدرقرمزTrifolium Pratense L از گیاهان علوفه ای لگوم می ابشد که میتوان از آن به منظور تولید علوفه درمزارع و مراتع بهره برد این گیاه عمدتا دوساله می باشد ولی درسال سوم نیز مقادیری تولید علوفه دارد لذا می توان درتناوب های رایج از این گیاه بهره برد همچنین میتوان د جایگزین گونه های یکساله شبدر گردد این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد و سایرصفات ۶ رقم شبدرقرمز طی سالهای ۸۴-۸۲ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد اجرا شد کاشت دراواخر تابستان ۱۳۸۱ انجام شد و برداشت علوفه و ثبت صفات ازبهار ۸۲ آغاز شد نتایج ح اصل از این آزمایش بیانگر آنست که طی دوره سه ساله بیشترین عملکرد علوفه خشک ازسال اول ۸۲ با حدود ۱۰ تن درهکتار و کمترین آن درسال سوم ۱۳۸۴ بدست آمد تعدادچین برداری درسال اول چهارچین و درسال سوم دو چین بود. توان تولید علوفه خشک ارقام بین ۶/۸تا ۸ تن درهکتار بطور متوسط درطی سه سال بود.