سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا فانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و کارشناس ارشد مر
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد ایازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
احمدرضا حسنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

در این طرح تعداد ۵۳۴ قطعه جوجه مرغ مروارید به دست آمده از چهار دوره هچ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. ۴ دوره هچ به عنوان بلوک و دو گروه فنوتیپی به عنوان تیمار در نظر گرفته شد . جوجه های هر بلوک به ۳ گروه (مشاهده) تقسیم و در یک باکس قرار گرفتند . جوجه ها تا سن ۱۸ ماهگی مورد پرورش قرار گرفت . در طول دوره پرورش صفات عملکردی ارزیابی گردید . تجزیه داده ها نتای ج نشا ن داد که بی ن گروهها ی فنوتیپی از نظر صفات وز ن تولد، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم، وزن تخم، وز ن نرها در آخر دوره پرورش و درصد تلفات اختلاف معنی داری وجود ندارد. اختلاف بین دو گروه فنوتیپی مختلف برای صفت وزن زند ه فقط در هفته یازدهم معنی دار بود (۰/۰۵>P). تفاوت بین بلوکها (دوره های مختلف هچ) نیز معنی دار نبود . علیرغم معنی دار نبودن اختلاف بین دو گروه از نظر اغلب صفات مورد مطالعه تفاوت ظاهری داده ها حاکی از بهتر بودن عملکرد گروه خاکستری می باشد.