سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر صداقتی، – اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و تغذیه موسسه تحقیقات پسته کشور
سید جواد حسینی فرد – اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و تغذیه موسسه تحقیقات پسته کشور
اکبر محمدی – اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و تغذیه موسسه تحقیقات پسته کشور
محمد آبادی – اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و تغذیه موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

راندمان آبیاری سطحی درختان پسته در مناطق پسته کاری ایران به دو دلیل ماهیت ذاتی روش و نیز به کارگیری غیر صحیح آن پائین می باشد . بنابراین در شرایط بحرانی کنونی توسعه اصولی سیستم های آبیاری تحت فشار بر اساس مستندات علمی ، قدم موثری در بالا بردن راندمان کاربرد آب در باغ های منطقه است. به این منظور ، این تحقیق به مدت ۴ سال بر روی درختان بارور پسته انجام شد. در این تحقیق دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی ( با دو عمق نصب ۳۰ و ۵۰ سانتیمتر) و در هر روش آبیاری ، سه میزان آب شامل مقادیر ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ درصد تبخیر و تعرق درختان پسته مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات رویشی و زایشی درختان ، صفات کمی و کیفی محصول ، راندمان مصرف آب و چگونگی توزیع رطوبت و شوری در محروده ریشه درختان از فاکتورهای مهم اندازه گیری شده بودند . بر اساس نتایج این تحقیق آبیاری قطره ای زیر سطحی با عمق نصب ۳۰ سانتیمتر بهترین وضعیت را داشت . بین مقادیر ۶۰ و ۸۰ درصد تبخیر و تعرق ، اختلاف معنی داری مشاهده نشد در حالی که کاربرد مقدار آب به مقدار ۴۰ درصد نیاز آبی ، بر روی اغلب فاکتورهای مورد ارزیابی اثر منفی و معنی داری را نشان داد . بنابراین آبیاری قطره ای زیر سطحی با عمق نصب ۳۰ سانتیمتر و میزان آب ۶۰ درصد تبخیر و تعرق ، با راندمان مصرف آب ۰/۲۹۰ کیلوگرم محصول خشک در هر متر مکعب آی مصرفی و ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف اب نسبت به روش آبیاری غرقابی رایج در منطقه به دلیل حذف مولفه تبخیر سطحی ، بهترین تیمار شناخته شد و قابل توصیه می باشد.