سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر ولی محمدی مقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – استادیار مهندسی رودخانه گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

احداث سرریز ها و سدهای انحرافی در محدوده پیچ رودخانه ها در بعضی شرایط اجتناب ناپذیر است بررسی مطالعات گذشته نشان دهنده کمبود مطالعات در زمینه کارکرد سرریزهای لبه تخت و لبه تیز در پیچ می باشد هدف از این مطالعه در درجه اول اشنایی با الگوی جریان در اطراف سرریز های لبه تیز و لبه تخت در پیچ و دردرجه بعدی بررسی عملکرد سرریزهای لبه تیز و لبه تخت در نحوه توزیع عرضی دبی واحد عرض جریان عبوری از روی سرریز میب اشد دراین جا سرریزهای لبه تخت مستطیلی و سرریز های لبه تیز با سه ارتفاع متفاوت به عنوان شاهد در زاویه های ۳۰ و ۶۰ درجه از پیچ فلوم قرار داده شده است و پروفیل سطح آب و سرعت جریان برای سه دبی متفاوت در مقطع کنترل بالا دست سرریز اندازه گیری شده است نتایج توزیع عمق آب و توزیع سرعت متوسط عمقی در عرض مقطع کنترل سرریز به صورت نمودارهای توزیع دبی واحد عرض ارائه شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که توزیع دبی واحد عرض دراین مقاطع از پیچ غیرمتقارن و غیر یکنواخت می باشد.