سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – دانشیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد ثابت عهد – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس

چکیده:

شاخص های خسارت وسیله ای برای بیان عددی خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله م یباشند. این شاخص ها برای یک عضو بصورت محلی یا برای کل سازه بصورت کلی تعریف می گردند. در این تحقیق ابتدا این شاخصهای خسارت و زیر شاخه های آن معرفی گردیده اند. سپس عملکرد تعداد ۱۱ نمونه ستون بتنی به کمک مدلسازی عددی در نرم افزارIDARCکه می تواند رفتار سازه را تحت اثر بار زلزله مدل سازی نماید بررسی گردید. نتایج آزمایشگاهی این نمونه ها بر اساس شاخص های خرابی زلزله مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت نتایج بدست آمده از نرم افزار با نتایج حاصل از آزمایشگاه با هم مقایسه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص خسارتPark-Ang نسبت به دیگر شاخص های خرابی نتایج بهتری را برای ستونهای بتنی بدست می دهد.