سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالکریم خلعتی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

امروزه بسیاری از کشورها روسازی بدون بالاست راه آهن را توسط دالهای خط های بتنی به عنوان جایگزینی برای روسازی بالاستی به ویژه درخطوط سریع السیر راه آهن شهری پلها و تونلها برای بارها و سرعتهای زیاد توسعه داده اند با ذکر این اولویت که این خطوط به روسازی با عملکرد سازه ای مناسب نیازمندند و خصوصیات مکانیکی خط و انتخاب بین روسازی بالاستی و دال خط موضوع بحث می باشد دراین مقاله مدلسازی سازه ای و فرایند تحلیل روسازی بالاستی و دال خطها بررسی شده و مدلهایی برای خطوط بالاستی و دال خطها تحت عبور بارچرخ قطار و با اعمال تاثیر شرایط بستر بررسی شده اند حل تئوری برای مدل تیر برروی بستر ارتجاعی به عنوان مدل خطوط بالاتسی و مدل دو تیر برروی بستر ارتجاعی به عنوان مدل دال خط انجام شده است مدلهای متعدد اجزا محدود به کمک نرم افزار abaqus بررسی و دقت نتایج تئوری با دقت قابل قبولی تایید شدند.