سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی مدندوست – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مجید رجایی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی داراب

چکیده:

به منظور بررسی زودرسی و خصوصیات صفات زراعی وکمیت و کیفیت الیاف ارقام پنبه ای که از طریق روشهای مختلف اصلاحی به دست آمدها ند در ایستگاه حسن اباد داراب در سال ۱۳۸۷ انجام گردید دراین مطالعه تعداد ۹ رقم جدید پنبه به همراه شاهد بختگان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد مقایسه قرار میگیرند تا مشخصشود کدام رقم بهتر درمنطقه جوابگو است و چگونه در افزایش عملکرد موثرواقع می شود نتایج این آزمایش نشان دادک هاز نظر تعداد غوزه در بوته ارقام S6530 , ERAM2 بختگان و N-14 بیشترین تعداد غوزه درهر بوته را داشتند رقم J-74-14 با میانگین ۱۳۰ گرم برای ۲۰ غوزه بیشترین وزن غوزه را داشت همچنین نتایج نشان داد که رقم S6530 با میانگین ۳۸ درصد زودرس ترین رقم بین ارقام بود.