سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی ثانی خانی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب ، دانشگاه تبریز
محمدرضا نیک پور – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب ، دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

تبخیر یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژی است که برآورد دقیق آن در مدیریت بهینه و توسعه منابع آب هر ناحیه ازاهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق عملکرد دو روش مختلف فازی- عصبی شامل الف) روش افراز شبکه و ب) دستهبندی تفریقی در تخمین میزان تبخیر از تشت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، داده های هواشناسی ایستگاه تبریز درمقیاس روزانه بهمدت ۶ سال متوالی شامل میانگین دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا و تعداد ساعات آفتابی جهت مدل-سازی تبخیر مورد استفاده قرار گرفتند. پس از مدل بندی داده ها با مشاهدات ۲ سال متوالی دیگر مورد صحت سنجی قرار گرفتند. جهت ارزیابی نتایج مدلهای مورد مطالعه پارامترهای آماری شامل ۱) ضریب همبستگی (۲(R) ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ۳) میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شدند. نتایج حاکی از عملکرد قابل قبول هر دو روش افراز شبکه و دسته بندی تفریقی در پبش بینی مقدار تبخیر از تشت بود. مقایسه عملکرد دو روش بهکار گرفته شده، نشان دادکه عملکرد روش دسته بندی تفریقی در پیش بینی میزان تبخیر اندکی بهتر از روش افراز شبکه می باشد.