سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ذونعمت کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین مهدوی میمند – دانشجوی مهندسی آب

چکیده:

به هنگام طراحی تخلیه کننده های تحتانی سدها بررسی احتمال وقوع کاویتاسیون و راه های جلوگیری ازآن به عنوان یکی ازمسائل اساسی باید مدنظر قرارگیرد یکی ازراه های جلوگیری ازکاویتاسیون هوادهی به جریان است با توجه به اینکه روشهای مختلفی برای براورد میزان هوای موردنیاز هواده ها وجود دارد دراین تحقیق تلاش شد تا با استفاده از برخی روشهای موجود مقدار هوای مورد نیاز براورد شود و با مقادیر اندازه گیری شده مدلهای هیدرولیکی مقایسه گردد برای انجام این مقایسه داده های مربوط به آزمایشهای انجام شده روی مدلهای هیدرولیکی تخلیه کننده های تحتانی سدهای جگین جره کرخه البرز کوثر درداخل کشور و سدفولوم درخارج کشور مورد استفاده قرارگرفت دربراورد میزان هوا از سه روش تجربی شارما گروه مهندسین ارتش امریکا و کمپبل گایتون رگرسیون خطی چندمتغیره و روش شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برآموزش لونبرگ مارکوارد استفاده شد.