سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر قندی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی اصفهان

چکیده:

لاینM-73-18 درطی سه سال بررسی درازمایش یکنواخت سرتاسری مناطق معتدل کشور۷۶-۷۳ یکی ازموفقترین لاینها دراستانهای اصفهان و یزد بود و گزارش نامگذاری این لاین برای کشت دردو استان مذکور تهیه و به موسسات تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرارسال گردیده است با توجه به اینکه اخیرا دو رقم گندم پیشتاز M-75-7و شیرازM-75-10 جهت کشت دراقلیم مناطق معتدل نامگذاری گردیده است لذا مقرر گردید لاین M-73-18 با این دو رقم و رقم متداول منطقه رقم مهدوی درشرایط زارعین درقالب طرح تحقیقی تطبیقی مورد مقایسه قرارگیرد بدین منظور دو مزرعه دردوقطب گندمکاری استان اصفهان براآنجنوبی و براان شمالی انتخاب و سه رقم گندم پیشتاز شیراز و مهدوی به همراه لاین M-73-18 درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درهرمزرعه کشت و عملکرد دانه آنها اندازه گیری شد نتایج حاصله نشان داد که درمنطقه براآن شمالی اختلاف بین ارقام درسطح ۵درصد معنی دار شد و درهر دو منطقه لاین M-73-18 درمقایسه با سایر ارقام بیشترین عملکرد دانه را تولید تولید نمود.