سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر یدالهی – کارشناس ارشد سازه
حامد همدانی – کارشناسارشد سازه، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی در چند سال اخیر بطور گسترده در سازه های بلند مرتبه و ساختمانهایی که در نواحی با لرزه خیزی شدید قرار دارند مورداستفاده قرار می گیرند. رفتار این سیستم ها از بسیاری از سیستم های سنتی مقاوم در برابر بار جانبی بهتر می باشد. اولین کاربرد دیوار برشی فولادیدر ژاپن بوده است و هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کانادا و مکزیکمورد استفاده قرار می گیرد. دیوارهای برشی فولادی از لحاظ رفتاری مشابه تیرورق می باشند با این تفاوت که بصورت قائم در سازه قرار می گیرند در این سیستم ستونهای مرزی به عنوان بال تیرورق، ورق فولادی، جان آن و تیرهای طبقات به عنوان سختکننده های جان تیرورق می باشند. دیوارهای فولادی به دو دسته کلی سختشده و سخت نشده تقسیم می شوند که دیوارهای سخت نشده می توانند شامل ورقهای ساده یا موجدار باشند. با توجه به اینکه دیوارهای سخت شدهدارای ظرفیتباربری و سختی بالاتری نسبتبه نمونه های ساده می باشد ولی دارای هزینه های اجرائی بیشتری نیز هستند لذا در این مقاله به مقایسه رفتار دیوارهای سخت شده با دیوارهای حاوی ورقهای موجدار سینوسی پرداخته شده است. این بررسی با این فرضانجام می گیرد که موجهای موجود در ورق موجدار می توانند نقشسخت کننده را در این نوع دیوارها ایفا نمایند. در این تحقیق نمونه های ساخته شده از قاب های فولادی یکطبقه با ورقهای سخت شده و موجدار با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ANSYS بررسی شده اند. در این مدلها از المان ۱۴۳SHELL جهتشبیه سازی ورقهای فولادی و اعضای مرزی استفاده شده است. مدلهای ساخته شده از روشغیر خطی مبتنی بر غیرخطی مصالح و هندسی و با استفاده از روش طول کمان تحلیل شده اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که قابهای دارای ورقهای سخت شده دارای سختی بیشتری نسبت به ورقهای موجدار بوده استاما در مقابل دیوار فولادی با ورق سینوسی شکل دارای ظرفیت باربری، شکل پذیری، اتلافانرژی و وزن کمتری نسبتبه نمونه سختشده بوده استو موجبکاهشهزینه در ساختاین نوع سازه ها نیز می گردد