سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی قربانی کهریزسنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید
مهری زرگانی – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و میزان مصرف آب درارزن معمولی رقم پیشاهنگ و ارزن دم روباهی رقم باستان ازمایشی درسالهای ۱۳۹۰و۹۱ درمزرعه اموزشی تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی اقلید اجرا گردید طرح موردنظر بصورت کرتهای خرد شده درزمان Split Plot Designs با ۸تیمار و ۳تکرار انجام شد نتایج نشان داد که وزن هزاردانه هردو نوع ارزن دسالهای امختلف تحت تاثیر روش خاک ورزی قرارنمی گیرد اما متغیرهای وابسته دیگر تحت تاثیر قرارگرفت و تغییرات ارتفاع خوشه و تعداد دانه درخوشه هم راستا با تغییرات عملکرددانه است بطوریکه روش رایج تهیه بستر و کاشت درهردونوع ارزن دارای بیشترین عملکرد و کاربرد دیسک دارای کمترین عملکرد دانه است درحالیکه روش کم خاکورزی کاربرد دندانه درارزن معمولی پس از روش رایج دارای عملکرد دانه قابل قبول است ولی درارزن دم روباهی کاهش عملکرد دانه درکم خاک ورزی نسبت به روش رایج چشمگیر است.