سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم فرهمند – دانشجوی ک ارشناسی ارشد سازه های آبی
شهرام کریمی گوغری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتخاب و به کارگیری روشهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و نگهداری منابع طبیعی درحوضه های آبریز ازاهمیت بالایی برخوردار میباشددراین راستا توانایی دو روش خوشه بندی تجزیه و تحلیل خوشه ای K-means و فازی مورد ارزیابی قرارگرفت ۴۴ زیرحوضه از حوضه آبریز هروز راوردراستان کرمان جهت مطالعه موردی انتخاب شد ده پارامتر مورفولوژی برای خوشه بندی و دو شاخص اعتبارسنجی دیویس بولدین و دون برای تعیین تعداد بهینه خوشه ها استفاده شد نتایج خوشه بندی زیرحوضه ها درحوشه مورد مطالعه تطابق بالایی را نشان داد دراین مورد شاخص دون بعنوان معیار انتخاب تعدادخوشه قرارگرفت