سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد چراغ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
سید حسین صباغ پور – دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم – همدان

چکیده:

عدس به لحاظ محتوی پروتیین بالا در دانه و تثبیت ازت هوا در خاک، گیاهی بسیار مهم در تناوب زارعی و تثبیت ازت محسوب می شو د. دستیابی به ارقام با تولید عملکرد بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور بررسی عملکرد دانه و همبستگی صفات ژنوتیپ های با تعداد ۹ لاین و رقم محلی عدس، در قالب طرح بلو کهای تصادفی کامل در چهار تکرار در سال ۱۳۸۷ در شر ایط دیم در ایستگاه سرارود کرمانشاه به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر تکرار برای بیشتر صفات معنی دار شده و اثر ژنوتیپ برای صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف خالی، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه معنی دار گردید. بیشترین میزان همبستگی مثبت به ترتیب بین صفات عملکرد دانه در بوته و بیوماس، عملکرد کاه و بیوماس، عملکرد دانه و ارتفاع بوته مشاهده گردی د. مقایسه میانگین به روش LSD نشان داد که ۴ ژنوتیپ عملکردی بالاتر و معنی داری نسبت به رقم شاهد داشتند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ شماره ۴ به میزان ۶۴۷/۱ کیلوگرم در هکتار بود.