سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

روغن یکی از مهمترین اقلام وارداتی کشور با بیش از ۹۰ درصد واردات میباشد. رفع و یا تعدیل این مشکل میتواند از نظر ارزی کمک قابل توجهی به کشور باشد.نبات سویا با بیش از ۲۰ درصد روغن و ۴۵-۳۵ درصد پروتئین اهمیت خاصی در تهیه فراورده های غذایی دارد. در استان خوزستان بعد از برداشت گندم در خرداد ماه، اراضی وسیعی در شمال استان استعداد توسعه کشت این گیاه را دارند. بدین منظور در سال ۱۳۸۶ طرحی تحقیقاتی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سال در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول کشت شد. ارقام مورد استفاده در این آزمایش در دو تاریخ ( اول خرداد و اول تیر ماه) با فاصله یک ماه و به صورت دو آزمایش جداگانه کشت شد. تعداد ۱۸ رقم جدید دریافتی از مرکز گرگان ، یک رقم از ترکیه، چهار رقم پیشرفته از ارقام مرکز صفی آباد و شش رقم از آمریکا به همراه شاهد منطقه ( در مجموع ۳۰ رقم ) در قالب یک طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه به دست آمده از تجزیه واریانس صفت عملکرد ارقام در هر دو تاریخ کشت نشان از وجود اختلافات کاملآ معنی دار بین آنها دارد. در تاریخ کاشت اول ارقام (BP692*Safiabadi)، صفی آبادی و Migmat به ترتیب با میانگین عملکرد ۶۴۲۷، ۵۶۷۳ و ۵۰۰۰ کیلوگرم در هکتار رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در تاریخ کاشت دوم نیز ارقام صفی آبادی Migmat و (BP692*Safiabadi) به ترتیب با میانگین عملکرد ۵۲۸۰، ۵۲۷۳ و ۴۷۷۳ کیلوگرم در هکتار رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. نتیجه تجزیه مرکب دو تاریخ کاشت نیز بیانگر برتری ارقام (BP692*Safiabadi)، صفی آبادی و Migmat به ترتیب با متوسط عملکرد ۵۶۰۰، ۵۴۷۷ و ۵۱۳۷ کیلوگرم در هکتار میباشد. لازم به ذکر است که از نظر طول دوره رشد سه رقم ذکرشده رقم (BP692*Safiabadi) با متوسط ۱۴۵ روز کمترین و رقم Migmat با ۱۶۵ روز بیشترین دوره رشد را داشتند.