سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پوریا احسانی – گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن
حسن فضایلی – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در تحقیق حاضر عملکرد تولید مواد مغذی و کیفیت پروتئین چهار رقم علف خشک تاج خروس مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل ( ۴×۲ ) حاصل از ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفت واز آزمون دانکن، برای مقایسه میانگین هایصفات مزبور استفاده شد. میانگین کل عملکرد پروتئین خام بر حسب گرم در هکتار، انرژی متابولیسمی بر حسب مگاکالری در هکتار، پروتئینحقیقی، پروتئین محلول، نیتروژن غیر پروتئینی، پروتئین نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی، بخشهای ،B3 ،B2 ،B1 ،A C بر اساس سیستم CNCPS ، کلسیم فسفر و منیزیم بر حسب گرم در هکتار، همچنین عملکرد علوفه تر و علوفه خشک بر حسب تن در هکتاردر چهار رقم علوفه تاج خروس به ترتیب : ۷۳ / ۹۶۷۹ ، ۵۱ / ۹۲۷ ، ۴۷ / ۲۸۲۱۹ ، ۰۷ / ۲۱۱۰۱ ، ۶۶ / ۱۹۹۷۳ ، ۱۴۸۵ ، ۶۷ / ۴۰۴ ، ۵۶ / ۱۹۸۴۹ ، ۲۲ / ۹۷۹ ،۱۵۸۹۸/۳۳ ، ۷۸۳۸/۶۸ ، ۳۶۲۹/۴۳ ، ۶۶۴/۴۹ ، ۱۲۴/۶۵ ، ۱۳۷/۶ ، ۳۶/۵ ، ۱۳/۹ محاسبه شد. نتایج بررسی تیمارها نشان داد که رقم ۱ با بیشترینعملکرد علف خشک و تر، همچنین بیشترین عملکرد پروتئین خام، پروتئین حقیقی، پروتئین محلول، کلسیم، فسفر و منیزیم به عن وان تیمار برترشناخته شد.