سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد امیریان مجرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت
محمدرضا حسن دخت – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج
وحید عبدوسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدعلی طباطبائی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد

چکیده:

شلغم (Brassica rapa L. subsp. rapifera Bailey) یکی از سبزیهای ریشهای مهم در کشور است. این گیاه از نظر غذایی و خواص دارویی از ارزش ویژهای برخوردار است. به منظور بررسی و تعیین پتانسیل عملکرد ریشهی تودههای شلغم بومی ایران، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با نوزده تیمار (توده) در چهار تکرار در یزد اجرا گردید. نتایج نشان داد تودههای چناران و علی آباد یزد به ترتیب دارای بیشترین (۲۳/۳ تن در هکتار) و کمترین (۷/۱ تن در هکتار) عملکرد ریشه خوراکی بودند. توده طبس دارای بیشترین عملکرد ریشه (۷۱/۱ تن در هکتار) جهت تعلیف دام بود.