سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی رنجبر – جوان باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رضا شهریاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
وحید ملاصادقی – باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

گندم مهمترین محصول زراعی دنیا بوده، و خشکی مسئلهای است که در گستره جهانی مطرح میباشد. تولید گندم آبی در منطقه اردبیل بعداز گردهافشانی با کم آبی مواجه میشود. مواد هیومیک به عنوان کودهای بیولوژیک با منشاء طبیعی بر گیاهانی که با تنش های زنده و غیرزنده مواجه هستند، اثر تعدیل کننده دارد. این آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در اردبیل اجرا شد . فاکتور اصلی ترکیب سطوح آبیاری و هومات پتاسیم (کود مایع هیومیک بر پایه پیت با نام تجاری EDGAM®SM ) و فاکتور فرعی ژنوتیپ ها بود. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپهای مورد مطالعه از لحاظ صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد بذر اختلاف معنی دار وجود دارد. از نظر اختلاف بین ترکیب سطوح آبیاری × هومات پتاسیم کلیه صفات به جز وزن دانه در سنبله اختلاف معنی دار وجود داشت. همچنین از لحاظ اثر متقابل ژنوتیپ × سطوح آبیاری و هومات اختلاف معنیداری در هیچ یک از صفات مشاهده نشد . هومات پتاسیم عملکرد بذر تولیدی را در شرایط خشکی از ۰۵ / ۳ به ۵۳ / ۳ تن در هکتار افزایش داد. می توان از این کود طبیعی برای افزایش تولید بذر گندم آبی در منطقه اردبیل استفاده کرد.