سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد زنگانه – مدرس آزمایشگاه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد شاکری نیا – کارشناسی ارشد – سازمان بنادر و دریانوردی
هادی علیزاده – مربی – شهاب دانش

چکیده:

توجه به شرایط محیطی مهاجمی که سازه های بندری و دریایی در معرض آن می باشند، استفاده از مواد مکمل سیمانی جهت دست یابی به دوام بالاتر بتن توسط ضوابط فنی کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است. استفاده از برخی مواد مکمل سیمانی نظیر خاکستربادی یاپوزولان های طبیعی خصوصا در مقادیر زیاد جایگزینی سیمان باعث کند شدن روند توسعه خواص بتن و افت مقاومت و بعضا دوام در کوتاه مدت می گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان ارتقاء خواص بتن های حاوی پوزولان طبیعی پومیس و یا خاکستربادی (مخلوط های دوجزئی) از طریق کاربرد هریک از آنها به همراه دوده سیلیسی (مخلوط های سه جزئی) انجام پذیرفته است. مخلوط های سه جزئی مورد مطالعه حاوی ۱۵ و ۳۰ درصد پومیس و یا خاکستربادی به همراه ۲/۵و۵و۷/۵درصد دوده سیلیسی بوده اند. علاوه بر خواص مقاومتی، خواص دوام مخلوط ها از طریق آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی و آزمایش های تسریع شده تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر شامل روش هایRCMT و RCPT بررسی شده است. نتایج نشانگر این است که استفاده از پومیس و یا خاکستربادی به همراه دوده سیلیسی در بهبود روند کسب مقاومت مخلوط های دوجزئی حاوی پومیس و یا خاکستربادی موثر می باشد. همچنین استفاده از مخلوط های سه جزئی باعث ارتقاء قابل توجه دوام در مقایسه با مخلوط کنترل و مخلوط های دوجزئی حاوی پومیس و یا خاکستربادی در تمام سنین می گردد. با استفاده از ترکیب مناسب پومیس و یا خاکستربادی به همراه دوده سیلیسی دستیابی به خواص مناسب مقاومت و دوام در سن ۲۸ روز و ارتقاء بسیار قابل توجه دوام دراز مدت امکان پذیر می باشد