سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسحاق رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورز
کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت، تغییرات اساسی در کیفیت زندگی مردم و وابستگی مستقیم صنعت، کشاورزی، تولید انرژی بر قآبی و مصارف شهری به آب باعث شده تا مدیریت و استفاده بهینه از منابع آ ب از اهمیت بیشتری برخوردار شود. لذا م یبایست توجه خاصی به بهر هبرداری موثر از منابع آّب و ارضای تمام اهداف از پیش تعیین شده نمود. در سالهای اخیر الگوریتمهای تکام لگرا۱ از قبیل الگوریتم بهینهسازی مجموعه ذرات چند هدفه ۲MOPSO در مدیریت و بهر هبرداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی گسترش بسیاری یافته است. در این تحقیق مدلی بر اساس الگوریتم MOPSO به منظور بهینهسازی بهر هبرداری از مخزن سد درودزن توسعه داده شده است. نتایج این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-) II حاکی از کارآمدی این الگوریتم در رسیدن به راه ح لهای بهینه برای سیاست بهر هبرداری بهینه از مخازن در برخی از اکثر ما ههای بهر هبرداری است.