سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن باقری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
ابراهیم هزارجریبی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

برای بررسی مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا در تاریخ های مختلف کاشت این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان عراقی محله) در سال زراعی ۱۳۸۷-۸۶ به صورت مزرعه ای انجام شد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل چهار تاریخ کاشت ( ۱۵ آبان ، ۳۰ آبان ، ۱۵ آذر و ۳۰ آذر ) و فاکتور فرعی شامل ۶ رقم Lin ) } و {Lin 13(19/H/1/192/1/4)}, H.1064*Magnum, H.1064*Fusia ,Hyola-401 H.1004*Syn 7)} و ۳ (۴۰۱/R1/1/1/B بود . نتایج این تحقیق نشان داده است که تاریخ کاشت اثر بسیار زیاد بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا داشته است به طورکلی با تأخیر در کاشت عملکرد دانه بهطور معنیداری کاهش یافت. تاریخ کاشت ۱۵ آبان با ۲۵۸۶ کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت ۳۰ آذر با ۱۳۴۰ کیلوگرم در هکتار بهترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را تولیدکرده است و کاهش به میزان ۴۸ درصد در عملکرد دانه اتفاق افتاد