سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بری ابرقوی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و رئیس دانشگاه پیام نور
داوود افیونی – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
فروزنده امامی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

عملکرد واجزاء عملکرد شانزده ژنوتیپ گندم تحت تنش خشکی در مرکز تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد، در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ بررسی و مقایسه شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. پس از اعمال تنش خشکی بر ۱۶ ژنوتیپ گندم طول سنبله، طول پرشدن دانه، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسات میانگین نشان داد که ژنوتیپ ها از نقطه نظر آماری دارای تفاوت معنی داری در سطح یک درصد بوده و ژنوتیپ WS-86-2 با عملکرد دانه ( ۴۲۳۹ کیلوگرم در هکتار) و با عملکرد دانه ( ۴۲۳۹ کیلوگرم در هکتار) و WS-86-15 با عملکرد دانه ( ۴۲۱۱ کیلوگرم در هکتار) بیشترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص داده اند و در گروه A قرار گرفته اند، همچنین کمترین مقدار مربوط به ژنوتیپ WS-86-3 با با عملکرد دانه(۲۶۴۱/۷ کیلوگرم در هکتار) می باشد که در گروه F قرار گرفته است. گرچه ژنوتیپ های ۸۶-۱۴ ,WS-86-1 ,WS-86-13 ,WS-86-6 ,WS-86-10 ,WS-86-8 ,WS-86-9 ,WS-86-16 ,WS- WS-86-5 نیز در گروه A قرار دارند ولی مع الوصف با توجه به سایر خصوصیات ژنوتیپ WS-86-2 به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی می گردند.