سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محل تلاقی به محدوده ای گفته می شود که جریان آب دو رودخانه بهم می پیوندد دراین محل الگوی جریان به گونه ای است که آبشستگی عمیق در بستر فرسایش سواحل رسوبگذاری و بالاخره گردابهای قوی به وجود می آید که باعث ایجاد خسارتبه سازه های هیدرولیکی تغییر مورفولوژی رودخانه در محل تلاقی و نیز مشکلاتی را برای طرح های منابع آبی فراهم می کند بررسی این پدیده ها به مهندسین کمک خواهد کرد که با پیش بینی صحیح نسبت به طراحی طرحهای آبی اقدام نمایند کلیه آزمایشات انجام شده اخیر برای بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها برروی تلاقی های با اتصال لبه تیز انجام شد ه است لذا در این تحقیق ابتدا با استفاده از انالیز ابعادی روابط بی بعد کلی استخراج و سپس با ساخت مدل فیزیکی تاثیریکی از مهمترین پارامترها یعنی شعاع گردشدگی لبهپایین دست محل اتصال که تاکنون مورد مطالعه قرارنگرفته است برروی عمق آبشستگی بررسی گردید. دراین تحقیق نسبت شعاع گردشدگی لبه پایین دست به پهنای کانال اصلی Rb تحت شرایط هیدرولیکی مختلف مورد ازمایش قرار گرفت.