سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین طبیب – مدیریت حفظ نباتات استان خوزستان
شاپور لرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مرتضی امیدبخش – مدیریت حفظ نباتات استان خوزستان

چکیده:

لحاظ اهمیت و جایگاه در خور توجه علفکش های خاک کاربرد در کنترل موثر گونه های هرز اقتصادی استان خوزستان و نیز نقش بسزای علف های هرز در وارد آوردن خسارات چشمگیر به محصولات راهبردی به مثابه بارزترین معضل در حوزه آفات نباتیاستان، به منظور مطالعه تطبیقی تاثیر علفکش های خاک کاربرد دو منظوره بر کنترل علف های هرز باریک برگ در سه رقم گندم چمران، دز و کرخه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با پنج تیمار و چهار تکرار در ناحیه شوش در سال زراعی ۱۳۸۵-۸۶ طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بود از: ( ۱) علفکش متریبوزین در سطح۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار بصورت پیش رویشی، ( ۲) علفکش ایزوپروتورون+دیفلوفنیکان در سطح ۲/۵لیتر در هکتار بصورت پیش رویشی و ( ۳) علفکش سولفوسولفورون در سطح ۲۶/۶ گرم در هکتار بصورت پیش رویشی، ( ۴) شاهد بدون وجین و ( ۵) شاهد با وجین. گونه های یولاف وحشی و چچم علف های هرز نازک برگ غالب مشاهده شده در این پژوهش بودند. سطح کنترل علف های هرز در قالب شاخص های تراکم و عملکرد دانه هر رقم اندازه گیری شد که در این مورد نیز تیمارهای آپیروس و پنتر نسبت به تیمار سنکور برتری محسوسی نشان داد. تکرار این آزمایش در نواحی مختلف کشور و با ترکیبات سایر علفکش های خاک کاربرد برای حصول اطمینان از نتایج کسب شده پیشنهاد می شود