سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
یونس سلطانی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
فرهاد مهاجری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور وا

چکیده:

به منظور صرفه جویی در مصرف علف کش ها و نیز تأثیر بهتر آنها در کنترل علف های هرز ضرورت ایجاب می کند ۱۳۸۸ در – که علف کش های دو منظوره مورد آزمایش قرار گیرند .به همین منظور آزمایشی در سال زراعی ۸۹ شهرستان گتوند واقع در شمال استان خوزستان انجام گردید.این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و هشت تیمار انجام شد. تیمارها شامل آپیروس در مرحله دو برگی،آپیروس در مرحله چهار برگی،توتال در مرحله ابتدای پنجه زنی گندم،توتال در مرحله انتهای پنجه زنی گندم،شوالیه در مرحله سه برگی و شوالیه در مرحله انتهایی پنجه زنی گندم، شاهد با وجین،شاهد بدون وجین بود.نتایج نشان داد که بیشترین درصد کنترل علف های هرز مربوط به تیمار توتال در مرحله ابتدای پنجه زنی می باشد. در این آزمایش علف کش ها از نظر تأثیر بر وزن خشک علف های هرز تاثیر معنی داری داشت.به طوری که بیشترین وزن خشک مربوط به تیمار شوالیه در مرحله سه برگی علف هرز و کمترین آن به تیمار توتال در مرحله ابتدای پنجه زنی تعلق داشت.عملکرد دانه هم تحت تأثیر سطوح علف کش قرار گرفت به طوری که بیشترین عملکرد با میانگین ۴۳۸۲ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار توتال در مرحله ابتدای پنجه زنی و کمترین آن با میانگین ۲۹۹۵ کیلو گرم در هکتار به تیمار شوالیه در مرحله سه برگی تعلق گرفت