سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهکامه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیاران دانشگاه صنعت آب و برق
سیدمحمدرضا مجدزاده طباطبائی –

چکیده:

روشهای متعددی را میتوان به منظور براورد چندک های سیلاب ها دبی طراحی بکارگرفت دراینروشها ازسری داده های دبی روزانه سری مشخصی از دبی ها استخراج و تحلیل میگردند اگرسری جزئی بهگونه ای انتخاب شوند که از یک استانه مشخص بیشتر باشند روش دبی های اوج بالاتر ازآستانه POT استفاده شده از اساسی ترین مراحل این تحلیل انتخاب آستانه می باشد دراین انتخاب باید جنبه های مختلفی را درنظر گرفت دراین تحقیق با بررسی جنبه های مختلف و انتخاب مناسب ترین چندک ها و حدود اطمینان آنها به دو روش حداکث رسالانه و POT محاسبه و مقایسه شده اند و ا زآنجا که روش مناسبتر روشی است که قطعیت بیشتری داشتهب اشد نتایج نشان میدهد روش POT روش مناسبتری است.