سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد باقر حسینعلی زاده – مهندسی مکاترونیک،گروه مکانیک،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت،دانشگاه
طاهره فنایی شیخ الاسلامی – گروه برق و الکترونیک،دانشکده برق و کامپیوتر،دانشگاه سیستان و بلوچست
ارسلان اوژند – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سعید فراهت – گروه مکانیک،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

آرایه های الکترودیسکی بعنوان ابزاری درمحاسبات مربوط به انتقال جرم درالکتروشیمی کاربرد بسیاردارد دراین مقاله به مقایسه عددی پاسخ ولتامتری مدل سه بعدی آرایه های الکترودیسکی و تقریب دو بعدی ازآن درحل مساله انتقال جرم ناشی از نفوذ پرداخته شدهاست حل مساله انتقال جرم درفضای این مدل مبتنی برمعادلات نفوذ برروی گونه های الکتروفعال درمحلول ساکن می باشد دراین فرایند ابتدا غلظت گونه ثانویه b درمحلول صفر فرض می شود سپس با اعمال اختلاف پتانسیل به الکترودیسک ها گونه اولیه A کاهش یافته و به گونه B تبدیل می شود و لایه نفوذ ناشی از غلظت B تشکیل میگردد که ضخامت این لایه نفوذ به سرعت تغییر ولتاژ و ثابت نفوذ ماده بستگی دارد باتوجه به پارامترهای مدل فاصله هردودیسک دلخواهم جاور و شعاع الکترودیسک و ضخامت لایه نفوذ چهارنوع پروفایل غلظت ایجاد می شود دراین مقاله پاسخ ولتامتری پروفایلهای غلظت نوع دو م و سوم محاسبه و مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.