سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده معصومه آقاجانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان داروئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عظیم قاسم نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مازیار فقیه نصیری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

به منظور مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت پنج رقم نارنگی (انشو، کلمانتین، بم، دنسی و مینیولاتانجلو) بر روی پایه سیترنج، آزمایشی در قالب طرح بلو ه کای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای انجام این آزمایش میوه نارنگیهای مورد نظر در زمان رسید ن کامل به تعداد ۲۰ عدد از هر درخت از ایستگاه تحقیقاتی مرکبات کترا واقع در تنکابن برداشت گردید . میزان فعالیت آنتی اکسیدانی میوه در دو بخش پوست وگوشت میوه در آزم ایشگاه موسسه تحقیقات مرکبات کشور مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارقام مورد بررسی در قسمت پوست و گوشت میوه در سطح احتمال یک درصد برای صفت اندازه گیری شده دارای اختلاف معنی دار م ب یاشد. نارنگی رقم کلمانتین بر روی پایه سیترنج در دو قسمت پوست و گوشت بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را ازخود نشان داده است . کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در قسمت پوست نارنگی رقم دنسی مشاهده شد. همچنین در قسمت گوشت، کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نارنگی رقم بم مشاهده گردید.