سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطااله رحیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه
حاجی محمد تکلوزاده – عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنرکر
صادق فرزان – دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه
احسان کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه زن

چکیده:

شب پره هندی Plodia interpunctella یکی از مهمترین آفات محصولات انباری دنیاست که به مواد غذایی مختلفی خسارت وارد می کند. شب پره هندی ۲ تا ۸ نسل در سال داشته و لاروهای این آفت عامل اصلی خسارت هستند. در سال ۱۳۸۸ در کرمان طول دوره زندگی مراحل مختلف این آفت روی چهار نوع میزبان (مغزگردو، مغز بادام، مغزپسته و خرما ) در دمای ۱±۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی طول مرحله جنینی آفت روی گردو۱۹/۰±۶ و روی بادام ۲۱/۰±۶/۵ و روی پسته ۲۵/۰±۵۳/۵ و روی خرما ۱۷/۰±۲/۷ روز تعیین گردید. طول مرحله لاروی روی تیمارهای گردو، بادام، پسته و خرما به ترتیب ۲۵/۰±۳۳/۴۴, ۲۸/۰±۶/۴۵، ۲۳/۰±۴۶/۴۱، و ۱۹/۰±۳/۴۶ روز بود. مرحله شفیرگی روی گردو ۶/۰±۳۲/۱۲ روز، روی بادام ۲/۰±۰۶/۱۴ روز، روی پسته ۱۸/۰±۰۶/۱۱ روز و روی خرما ۱۹/۰±۱۳/۱۰ روز طول کشید. حشرات کامل روی تیمارهای گردو، بادام، پسته و خرما به ترتیب ۱۷/۰±۲/۷ روز، ۱۹/۰±۶ روز، ۱۸/۰±۰۶/۸ روز، ۱۷/۰±۲/۸ روز زندگی کردند. طول کل مراحل زندگی این آفت روی گردو، بادام، پسته و خرما به ترتیب ۲۱/۱±۸۵/۶۹، ۸۸/۰±۲۶/۷۱، ۸۴/۰±۱۱/۶۶ و ۷۲/۰±۶۶/۷۱ روز بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی بین مراحل جنینی، لارو، شفیره و حشره کامل در میزبان های موجود (A:گردو B:بادام C:پسته D:خرما) اختلاف معنی دار مشاهده نشد. اما بین کل طول عمر حشره روی نیزبان های A با B و همچنین A با D در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار وجود داشت میزبان B بامیزبان های A و C اختلاف معنی دار دراد ولی بامیزبانD اختلاف معنی دار نداردمیزبان C بامیزبان های B و D اختلاف معنی دار داردولی بامیزبانA اختلاف معنی دار نداردومیزبان D امیزبان های A وC اختلاف معنی دار دارد ولی با میزبان B اختلاف معنی دار ندارد