سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطااله رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسه کشاورزی ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده ک
محمد تکلوزاده – استادیار ، بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رعنا جاویدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کش

چکیده:

بید ارد Ephestia kuehniella یکی از مهم‌ترین آفات محصولات انباری دنیا است کهو مواد غذایی مختلفی خسارت وارد می‌کند ب. ید ارد ۲ تا ۱۰ نسل در سال داشت و لاروهای این آفت عامل اصلی خسارت هستند . در سال ۱۳۸۹ در کرمان طول دوره زندگی مراحل مختلف این آفت روی چهار نوع میزبان (مغز گردو ، مغز بادام، مغز پسته، خرما) در دمای ۲۰ ۱ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۰ ۵ در صد مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی طول مرحله جنینی آفت روی گردو ۷_۰/۱۹ و روی بادام ۶/۶±۰/۲۱ و رویپسته ۶/۵۳±۰/۲۵ ، ۴۶/۶±۰/۲۸ ۴۲/۴۶±۰/۲۳ ۴۷/۱۳±۰/۱۹ روز بود. مرحله شفیرگی روی گردو ۱۳/۳۲±۰/۶ روز ، روی بادام ۱۵/۰۶ ±۰/۲ روز، روی پسته ۱۲/۰۶±۰/۱۸ روز و روی خرما ۱۱/۱۳±۰/۱۹ روز طول کشید . حشرات کامل روی تیمارهای گردو، بادام، پسته و خرما به ترتیب ۸/۲±۰/۱۷ و ۷±۰/۱۹ و ۹/۰۶±۰/۱۸ و ۹/۲±۰/۱۷ روز زندگی کردند. طول کل مراحل زندگی این افت روی گرده، بادام ، پسته و خرما به ترتیب ۷۳/۸۵±۱/۲۱ ۷۵/۲۶±۰/۸۸ ۷۱/۱۱±۰/۸۴ و ۷۵/۶۶±۰/۷۲ روز بود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این بررسی بین مراحل جدیدی، لارو ، شفیره و حشره کامل گردید باندهای مورد آزمایش Aگردو Bبادام Cپسته Dخرما اختلاف معنی داری مشاهده نشد اما بین کل طول عمر حشره اختلاف معنی دار مشاهده شده. که تیمار A با تیمارهای D ڂ B و تیمار B با تیمارهای C ڂ A اختلاف معنی دار دارد.