سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه ایزدی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

افراد زیادی درجامعه مبتلا به اختلالات روان تنی هستند افکار و هیجان ها ما میتوانند نحوه واکنش دهی ما را تغییر دهند یکی ازواکنشهای بدنی ما بیماری است شواهدزیادی وجود دارد که نشان میدهد مدت و وقع این بیماریهای جسمانی نیز زخم معدن بیماری قلبی کرونری سرطان سل و آسم واکنشهایی می باشند که تحت تاثیر افکار و باورها و هیجان های ما می باشد و احتمال دارد طرح واره های ناسازگار اولیه درافکارو احساسات این بیماران تاثیر گذار باشد پژوهش حاضر به مقایسه این طرحواره ها درافراد سالم و افرادمبتلا به اختلالات روان تنی پرداخته است فرضیه ما این است که طرح واره های ناسازگار اولیه دراختلالات روان تنی نقش دارددراین مطالعه توصیفی ۳۰بیمار ۳۰تا۵۰ساله به صورت نمونه دردسترس از۱۰کلینیک درمانی درشهرتهران با تشخیص اختلالات روان تنی پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ را پرنمودند سپس به ۳۰نفر که براساس پرسشنامه GHQ سلامت عمومی سالم تشخیص داده شده بودند نیز پرسشنامه اجرا شد داده ها براساس آزمون t مستقل بین این دو گروه و با استفاده ازازSPSS موردب ررسی قرارگرفت