سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد زارعی – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی،دانشگاه علوم پز
مریم بویری –
سارا ساکی پور –

چکیده:

دربین بخشهای مختلف بیمارستان بخش مدارک پزشکی به واسطه جمع آوری اطلاعات مرتبط با بیمار از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هسته مرکزی سیستم اطلاعات بیمارستان را تشکیل میدهد هدف مطالعه حاضر بررسی قابلیت و کاربرد نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی درزمینه مدارک پزشکی دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود اینپژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که درسال ۹۰ انجام شده است جامعه پژوهش شامل شش بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود که درزمان مطالعه از سیستم اطلاعات بیمارستان استفاده میکردند ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت درهفت بیمارستان مورد بررسی از دو نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی سیب و رایاوران استفاده می شدند به منظور بهبود طراحی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی تدوین استانداردهای ملی مطالعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی موفق درسایر کشورها و مشارکت افراد متخصص دررشته مدارک پزشکی درطراحی نرم افزار پیشنهاد میگردد.