سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده حقیقی فر – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مریم امیرمجاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله

چکیده:

برای بهسازی لرزه ای ساختمان های متداول موجود ضوابط ساده شده ای براساس دستورالعمل های مختلف ازجمله دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود نیوزیلند ارایه گردیده است نظر به اینکه برای ساده سازی فرضیاتی درهریک ازروشهای ساده شده درنظر گرفته شده است مقایسه این روشها اولا با روشهای دقیق و ثانیا با روشهای جدیدی که ارایه گردیده است برای حصول اطمینان از پاسخ آنها ضروری است دراین تحقیق سعی شده است که ضوابط ساده شده بهسازی لرزه ای درخصوص سازه هیا قاب خمشی فولادی جمع آوری گردید و سپس با روش های دقیق دستورالعمل FEMA-356 مقایسه گردد برهمین اساس دراین تحقیق سه ساختمان فولادی چهارهشت دوازده طبقه با سیستم قاب خمشی ویژه براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران ASCE/SEI 7-05,ASCE2005 بارگذاری و طراحی شده اند انتخاب گردیدند ارزیابی عملکرد لرزه ا ی ساختمان ها با بکارگیری تحلیل استاتیکی غیرخطی براساس دستورالعمل FEMA-356 و با هدف بهسازی مطلوب صورتگرفته است.