سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی زینی وند – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت توزیع عادلانه آب در بین متقاضیان و به حداقل رسانیدن تلفات آب به علت مصرف بی رویه، عملیات انداز هگیری دقیق دبی جریان ضروری است. به این منظور ساز ههای مختلفی به کار م یرود که معمو لترین آنها سرریزها و روزن هها هستند. از جمله مشکلاتی که ممکن است برای سرریزها پیش بیاید تجمع رسوبات در پشت سرریز است. برای رفع این مشکل در سا لهای اخیر مطالعات و تحقیقات مختلفی انجام شده است. نتیجه این تحقیقات نشان داد که اگر یک مدل ترکیبی از سرریز ایجاد شود م یتواند باعث شستشوی رسوبات پشت سرریز شود. مدل ترکیبی سرریز لبه تیز باعث ایجاد تغییراتی در ضریب دبی (Cd) م یشود. در تحقیق حاضر با توجه به آنالیز ابعادی انجام شده به مقایسه ضریب دبی در ۲ مدل ترکیبی سرریز لبه تیز مثلثی با ابعاد متفاوت پرداخته شده است.