سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیوان بینا – استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی خاوران
محمود فغفورمغربی – استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل ابریشمی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آبگیرهای کفی سازه های فلزی مشبکی هستند که جهت انحراف آب در بستر رودخان ههای کوهستانی دارای شیب تند و باربستر درشت دانه، نصب م یشوند. یکی از اشکال آبگیرهای کفی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، آبگیر کفی ساخته شده از شبکه متقاطع میل ههای طولی و عرضی است که انتظار میرود به لحاظ سازه ای نسبت به سایر انواع ک فهای مشبک، عملکرد بهتری در مقابل نیروهای وارده داشته باشد. در این پژوهش ک فهای مشبک ساخته شده از میل ههای طولی و عرضی متقاطع ب ا درصد بازشدگی های مختلف در کانالی با شیب های متفاوت نصب گردید و با عبور دادن دبی های مختلف آب زلال و جریانرسو بدار ( بار بستر) ، ضریب تخلیه این نوع کف مشبک در هر دو حالت جریان و تحت تاثیر پارامترهای مختلف هیدرولیکی و هندسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از آنالیز ابعادی مناسبترین روابط خطی و غی رخطی ب ر داده های حاصل از آزمایش برازش داده شد و در نهایت روابط برازشی ب هدست آمده برای ضریب تخلیه این نوع کف مشبک در دو حالت جریان رسو بدار و بدون رسوب با یکدیگر بصورت کمی مقایسه شد