سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی پوریا – کارشناس مدیریت شیلات
کیوان قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور مقایسه ضریب تبدیل FCR خوراکیهای مصرفی درمزارع سردابی منطقه ریاب استان کرمانشاه درسال ۸۹ بطور تصادفی تعداد ۳۶ مزرعه با ظرفیت های اسمی ۵۰-۶/۵ تن انتخاب و نسبت به ثبت عوامل موثر دراین بررسی اقدام گردید دراین منطقه ۳ نوع غذای A,B,C مصرف شده که میانگین ضریب تبدیل آنها به ترتیب ۱/۶۶>1/42 1/11 بدست آمد تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد کهاختلاف معنی داری بین ضریب تبدیل غذاها درسطح ۵ درصد وجود دارد P < 0/05) باتوجه به موارد فوق غذای A دربین سه نوع غذای مصرفی ضریب تبدیل غذای مناسبی داشته و توصیه میگردد مزارعه منطقه بمنظور بهبود وضعیت اقتصادی فعالیت خود و کاهش میزان آلودگی اب رودخانه از غذای مورد نظر استفاده نمایند.