سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبی
مهدی شرفاء – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
محمدحسین محمدی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مطالعه اثرات سطوح مختلف تراکم روی خصوصیات هیدرولیکی در خاکهای لوم شنی بررسی شده است. نمونه های خاک از عمق صفر تا ۵ سانتیمتر لایه روئی خاک جمع آوری شده و چهار سطح تراکم C0 ، C1 ،C2 و C3 به ترتیب شاهد ، ۵%، ۱۰%، ۱۵% با افزایش جرم مخصوص ظاهری بوسیله دستگاه پروکتور در آزمایشگاه ایجاد گردید. هدایت هیدرولیکی اشباع بوسیله تراکم کاهش یافت و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع برای این تیمارها با استفاده از مدل معلم-وان گنوختن (۱۹۸۰) و مدل بروکس و کوری (۱۹۶۴) توسط برنامه RETC ارزیابی شدند. و در نهایت مشخص شد که ضریب آبگذری غیر اشباع با افزایش تراکم روند افزایشی داشته و میزان همبستگی بین محتوای رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع در مدل بروکس و کوری بیشتر از مدل وان گنوختن می باشد