سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فضل اله سلطانی – استادیار گروه مکانیک خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
الهه مهنی روش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
زهرا حیدری پور – کارشناس عمران
عبداله پاشا زانوسی – کارشناس عمران

چکیده:

در طبیعت، خاکها بر اساسمقدار آب موجود در آنها به سه دسته خاکهای خشک، خاکهای غیر اشباع، خاکهای اشباع تقسیم می شوند. به دلیل پیچیدگی در رفتار خاکهای غیر اشباع، مهندسین جهتتعیین رفتار خاکدر پروژه ها، ترجیح می دهند خاکرا بصورت خشکیا اشباع در نظر بگیرند، لذا کلیه معادلات مربوطه بر اساساین دو حالتدر نظر گرفته می شود. از میان عوامل مؤثر در جریان آب ، گرادیان بار هیدرولیکی مهمترین عامل در ایجاد جریان آبدر خاکمی باشد. قانون دارسی برای جریان آبدر خاکهای غیر اشباع نیز به کار می رود، اما ضریبنفوذ پذیری در خاکهای غیر اشباع به دلیل وجود حفرات مملو از هوا که هدایتگر جریان آب نیستند، مقدار ثابتی نمی باشد، به صورتی که هر چه هوای موجود در خاکبیشتر باشد، ضریبنفوذ پذیری هم کاهشمی یابد، به عبارتدیگر این ضریبتابعی از میزان هوای موجود در خاکمی باشد. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر جریان آبدر خاکهای اشباع و غیر اشباع پرداخته شده استو اثر ماتریس مکشبر نفوذپذیری خاکهای غیر اشباع نیز مطالعه گردیده است.