سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس مهدی نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد کردستانی – کارشناسان اداره توسعه مکانیزاسیون خراسان رضوی
سیدعبداله پرهیزگار –
سیدسعید سجادی –

چکیده:

گندم و جو جز محصولات استراتژیک استان خراسان و نیز کشور می باشد که همواره خودکفایی درت ولید آنها هدف مسئولان بودها ست از گذشته های دور تا کنون محصول گندم بخاطر ارزش غذایی سازگاری آن با شرایط مختلف اقلیمی آسانی عملیات مربوط به کشت و کار آن و حضور منحصر بفرد درهر وعده غذایی ایرانیان بصورت نان و نقش موثر آن در اقتصاد کشور موجب شده در برنامه های توسعه ای دولت به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته شده و جایگاه ویژه ای به خوداختصاص دهد مسئله افزایش تولید و قطع وابستگی به واردات گدم نیز موجب شده مسئولین توجه ویژه ای به سیستمهای تولید و راهکارهای افزایش تولید و کاهش تلفات داشته باشند سطح زیرکشت گندم درایران طبق آمار منتشر شده ۶/۶۱ میلیونهکتار و میزان تولید آن ۱۴/۵۷ میلیون تن با متوسط عملکرد ۳/۸ تن برای کشت آبی بودهاست قسمت قابل توجه ی از این محصولات در زمان برداشت توسط کمباین به زمین ریخته شد و تلف می شوند جدای از تنظیمات قسمتهای مختلف کمباین نوع کمباین نیز دراین امر نقش قابل توهی دارد که در با توجه به ساعت برداشت عملکرد مزرعه سال ساخت و نوع محصول متفاوت این مقادیر در انواع مختلف کمباین متفاوت است در این تحقیق دو نوع کمباین متداول جاندیر ۹۵۵ و سهند S68 مورد بررسی قرارگرفته است. تلفات قسمتهای مختلف کمباین درحال کار شامل تلفات شانه برش، کوبنده، الکها و کاه برها درنقاط مختلف استان خراسان اندازه گیری شدند.