سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران شهلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبدالله جوانمرد – استادیاران استاددانشگاه آزاد مهاباد
نادر جلیل نژاد –
بابک پاساری – استادیار دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

بهمنظور مقایسه صفات کمی درپنج رقم ذرت علوفه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد درسال ۱۳۸۹ آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۵ تیمار و ۳تکرار انجام گرفت فاکتور تراکم درسه سطح شامل تراکمهای ۹۳۰۰۰ و ۱۰۵۰۰۰ و ۱۱۵۰۰۰ بوته درهکتار و فاکتوررقم درپنج سطح شامل رقمهای سیمون زولا، NS 370و۵۴۰ بود نتایج نشان داد که رقم ns دارای بیشترین و رقم ۳۷۰ کمترین تعداد ردیف دربلال بود که با رقمهای zola و سیمون تفاوت معنی داری نداشت ازلحاظ تعداددانه درردیف ارقام ns و سیمون بدون تفاوت معنی داربا رقم zola دررتبه اول قرارگرفت همچنین بیشترین وزن بلال تر ۱۲۹۵/۷۸به رقم ns و بالاترین عملکرد وزن خشک ۱۹/۴۳۳۳ به رقم سیمون مربوط بودند و تراکم ۱۰۵۰۰۰ به عنوان تراکمی که بیشترین مقدار علمرکد وزن خشک را دارد مشخص گردید.