سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
احسان شاکری – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی و تعیین بهترین شاخصهای تحمل به خشکی برای شناسایی ارقام متحمل و حساس به خشکی و ارزیابی ارقام در شرایط تنش و بدون تنش آزمایشی با شش رقم ، تجاری آفتابگردان روغنی (آلستار، هیبرید آذرگل، هاسیون ۲۵ مسترروسی، سوپرگروس، ایریفلور) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بطور جداگانه و مجاور هم در دو آزمایش تنش خشکی و آبیاری نرمال در شرایط مزرعه در بهار سال ۸۹ در منطقه یزد اجرا شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها نشان داد که صفات کمی شامل (تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه) و صفات کیفی (درصد روغن، نسبت پوست به مغز دانه، درصد دانه های پوک و نارس) و صفات فنولوژی (طول دوره رویشی و زایشی) ارقام مذکور بطور معنی داری تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفتند و همچنین با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی شامل شاخص حساسیت به خشکی(SSI) شاخص مقاومت به خشکی (STI وشاخص تحمل به خشکیTOL و شاخص متوسط عملکرد در دو شرایط تنش و بدون تنش MP ارقام مورد ارزیابی قرار گرفتند براساس این شاخص ها بیشترین آسیب ناشی از تنش خشکی مربوط به کاهش صفت عملکرد دانه بطوریکه در شرایط تنش ارقام آذرگل، آلستار، هاسیون ۲۵ بترتیب با متوسط عملکرد ۱۸۷۴ ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ کیلوگرم هکتار مقاومترین و ارقام سوپر گروس، مستر روسی، ایریفلور بترتیب با متوسط عملکرد ۷۵۷ و ۹۸۵ و ۱۳۲۲ کیلوگرم در هکتار حساس ترین ارقام نسبت به شرایط تنش خشکی شناخته شدند و در شرایط آبیاری نرمال ارقام آذرگل وایریفلور بترتیب با متوسط ۲۴۷۶ و ۲۴۰۶ کیلوگرم در هکتار معرفی شدند. دراین بررسی شاخص های STI و SSI بهترین شاخص برای شناسایی و ارزیابی ارقام آفتابگردان در شرایط تنش خشکی تشخیص داده شدند