سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
احسان شاکری – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی برصفات کمی و کیفی و تعیین بهترین شاخصهای تحمل به خشکی برای شناسایی ارقام متحمل و حساس به خشکی و ارزیابی ارقام در شرایط تنش و بدون تنش آزمایشی با شش رقم تجاری آفتابگردان روغنی آلستار، هیبرید آذرگل، هاسیون ۲۵ و مسترروسی، سوپرگروس، ایریفلور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بطور جداگانه و مجاور هم در دو آزمایشی تنش خشکی و آبیاری نرمال در شرایط مزرعه در بهار سال ۸۹ درمنطقه یزد اجرا شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها نشان داد که صفات کمی شامل تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و صفات کیفی درصد روغن نسبت پوست به مغز دانه درصد دانه های پوک و نارس و صفات فنولوژی طول دوره رویشی و زایشی ارقام مذکور به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند.و همچنین با استفاده از شاخصهای تحمل به خشکی شامل شاخص حساسیت به خشکی sSI شاخص مقاومت به خشکی STI و شاخص تحمل به خشکی TOL وشاخص متوسط عملکرد در دو شرایط تنش و بدون تنش MP ارقام مورد ارزیابی قرارگرفتند براساس این شاخص ها بیشترین آسیب ناشی از تنش خشکی مربوط به کاهش صفت عملکرد دانه بطوریکه در شرایط تنش ارقام آذرگل آلستار هاسیون ۲۵ بترتیب با متوسط عملکرد ۱۸۷۴ و ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ کیلوگرم درهکتار مقاومترین و ارقام سوپرگروس مستر روسی، ایریفلور بترتیب با متوسط عملکرد ۷۵۷، ۹۸۵ و ۱۳۲۲ کیلوگرم درهکتار حساسترین ارقام نسبت به شرایط تنش خشکی شناخته شدند. در شرایط آبیاری نرمال ارقام آذرگل و ایریفلور بترتیب با متوسط ۲۴۷۶ و ۲۴۰۶ کیلوگرم درهکتار معرفی شدند. دراین بررسی شاخصهای SSI,STI بهترین شاخص برای شناسایی و ارزیاب ارقام آفتابگردان در شرایط تنش خشکی تشخیص داده شدند.