سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا گلپرور – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

آویشن یکی از مهم ترین و بزرگترین جن سهای خانواده لامیاسه می باشد. گونه های آویشن معمولاً به صورت دم کرده، چاشنی غذائی، ادویه و یا حتی به عنوان دارو در درمان بیمار یها کاربرد دارند. در این میان گونه آویشن دنائی با نام علمی Thymus daenensis Celak یک از گونه هائی است که پراکنش زیادی در اکثر نقاط کشور ما داشته و خواستگاه و نیز مرکز تنوع آن ایران م یباشد. تولید متابولی تهای ثانویه در اکوسیستم های مختلف تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. لذا، این مطالعه به منظور تعیین تنوع موجود در خصوصیات گیاهی و تأثیر عوامل اکولوژیکی بر این خصوصیات در جمعیت های مختلف آویشن دنائی جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران طرح ریزی و اجراء گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معن یداری بین جمعیت های مختلف از نظر صفات ارتفاع گیاه و تاریخ گلدهی وجود دارد. همچنین، همبستگی مثبت و معن یداری به صورت مدل خطی بین محتوی تیمول به عنوان مهم ترین ماده مؤثره موجود در اسانس این گونه با ارتفاع از سطح دریا به دست آمد. لذا با توجه به نتایج این تحقیق م یتوان عنوان نمود که بهترین مناطق برای جمع آوری گونه آویشن دنائی در ارتفاع های بین ۲۴۰۰ تا ۲۸۰۰ متر می باشد. چرا که پتانسیل ژنتیکی نمونه های جم عآوری شده از این مناطق به مراتب بالاتر از سایر مناطق می باشد.