سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد گلیوری – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه تهران
امیرهوشنگ احسانی – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با بیابان، دانشگاه ت
علی آذره – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش دستیابی به مناسبترینشیوهسیلوسازی پسماند خربزه، تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دامداران و استفاده بهینه از ضایعات محصولات کشاورزی در مناطق خشک است. در این مطالعه، ضایعات خربزه، کاه گندم، خارشتر، اوره و بوته خربزه با درصدهای مختلف در چهار تیمار با هم ترکیب شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. کاه و خارشتر متغیرهای اصلی گروههای سیلویی بودند. بعد از بررسی کیفیت ظاهری نمونههایسیلوشده، تعدادی از آنها جهت تجزیه شیمیایی و اندازهگیریفاکتورهایاسیدیته، پروتئین خام، درصد چربی و میزان ماده خشک مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تعیین درصد پروتئین از روش ماکروکجدال با استفاده از کاتالیزور اسید سولفوریک، تقطیر و تیتراسیون صورت گرفت.. با اشاره به نتایج حاصله توجهبهتنوعمحصولات کشاورزی و تبدیل به محصولات با ارزش، بازیافت و نوآوری در کشت محصولات میتواندموجبایجادارزشافزوده بیشتر و اشتغال در بخشهایکشاورزیشود.