سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
صالح کامیابی – کارشناسی ارشد علوم گیاهی
مهرو حاجی منیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

گلسنگ ها ازنظر تولید متابولیت های ثانویه متنوع به خوبی شناخته شده و شناسایی این ترکیبات بخش بی کم و کسری ازبررسیهای تاگزونومیک مدرن این موجودات زنده شده است دربررسی مبسوط گلسنگ پوسته ایRhizocarpon Lam. ex DC درخراسان رضوی به شناسایی متابولیتهای ثانویه با قابلیت تبلور درشش گونه از این جنس پرداخته شد قطعاتی ازآرئولهای گونه های مورد نظر تحت استرئومیکروسکوپ جدا ودراستون عصاره گیری شد انگاه عصاره حاصل تحت دو حلال GE,GAW براساس تبلور مجدد ترکیبات محلول موردمطالعه قرارگرفت از میان بلوهار مورد مشاهده احتمال وجود هشت ترکیب می رود که درمقایسه با ترکیبات شناخته شده این گونه ها ازطریق کروماتوگرافی لایه نازک برروی صفحات شیشه ای حضور دوترکیب متبلور درمیان چهارگونه مسلم می باشد.