سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود قلی زاده – هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی، آمل، ایران
یاسر یدالهی – کارشناسارشد سازه، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده:

ایده استفاده از دیوارهای برشی فولادی در سازه ها در حدود چهار دهه است که توجه بسیاری از طراحان و محققین را به خود جلب کرده است.این نوع دیوارها به دو صورتسختشده و سختنشده در سازه ها بکار برده می شوند از آنجائیکه استفاده از دیوارهای سختشده بوسیله سختکننده ها سبب افزایش میزان سختی و ظرفیت باربری سازه و ممانعت از ایجاد کمانش کلی در ورقهای ساده و تبدیل آن به کمانش موضعی در محدوده بین سختکننده ها می گردد اما در مقابل دارای هزینه اجرایی بیشتری جهتنصبسختکننده ها و همچنین افزایشوزن سازه نسبتبه مدلهای دیگر می گردد. لذا در این مقاله جهت برآوردن مولفه های قابل قبول دیوارهای سخت شده و رفع معایب برشمرده آنها، از یکسیستم جایگزین به نام ورقهای موجدار استفاده شده است. این نوآوری در ورقهای فولادی دیوارها از این رو بوده استکه در ورقهای موجدار، موجهای موجود در ورق همانند سختکننده در دیوارهای سختشده عمل نموده و همان کارائی دیوارهای سختشده را دارا خواهد بود که از یکسو دارای ظرفیت باربری و اتلاف انرژی و سختی مناسبی می باشد و از سوی دیگر دارای هزینه اجرایی و وزن کمتری در شرایط یکسان طراحی خواهد بود. دیوارهای فولادی با ورقهای موجدار به دو فرم سینوسی و ذوزنقه ای ساخته می شوند. در این مقاله این دو نوع ورق موجدار در داخل پانل قاب یکطبقه ای، متشکل از اعضای مرزی تیر و ستون قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار اجزای محدودANSYS به مقایسه رفتار آنها پرداخته شده است. در این نرم افزار مدلها با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی ناشی از مصالح و هندسی و با بکار بردن المانهای چهار گره ایShell143 جهت شبیه سازی استفاده شده و مدلها به روش طول کمان تحلیل شده اند. مقایسه نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که دیوارهای دارای ورقهای موجدار ذوزنقه ای دارای ظرفیت باربری و شکل پذیری بیشتری نسبت به ورقهای سینوسی شکل بوده است اما در مقابل اتلافانرژی و سختی این دو نوع دیوار تقریباً یکسان می باشند