سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین رئوفی – کارشناس دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای استان چهار محال و
افشین هنربخش – استادیارگروه منابع طبیعی و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
رضا زمانی احمدمحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
پژمان اله بخشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری و منابع طبیعی دانشگاه ساری

چکیده:

پدیدهی خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده وباعث بروز بسیاری دشواریها از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره شده است. آگاهی ازوضعیت خشکسالی با پیشبینی و پهنهبندی شدت خشکسالی میتواند خطر زیانهای ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کاهش دهد. دراین مقاله با استفاده از شاخص جدید خشکسالی احیایی ) RDI ( روند وقوع خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد در طی دوره آماری ۱۳۸۹-۶۵مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصRDI متاثر از دو پارامتر بارندگی و تبخیر تعرق پتانسیل میباشدو شاخص یاد شده را میتوان با شاخص بارش استاندارد ) SPI ) مقایسه کرد. نتایج حاصل از محاسبات شاخص خشکسالی RDI در شهرکرد نشان میدهد که سال ۱۳۸۹ شدیدترین وضعیت خشکسالی رادر ۲۵ سال گذشته به خود اختصاص داده است