سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید هاشم محتشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر_هوش مصنوعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ملیحه امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر_نرم افزار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد م

چکیده:

مسائل اساسی سیستم مدیریت زبالههای جامد شهری درمدیریت شهری نیاز به پیش بینی دقیق تولید زباله دارند اما به دلیل طبیعت ناهمگون و تاثیر عوامل متنوع و خار جاز کنترل برتولید زباله همواره با مشکلات زیادی همراه بوده است دراین تحقیق دو مدل سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی anfis و شبکه عصبی مصنوعی ANN که تبدیل موجک برروی ورودی های آنها اعمال شده است در پیش بینی تولید زباله هفتگی شهر مشهد برای پیچیدگی سیستم مدیریت زباله های جامد شهری استفاده شده است همچنین این مدلها بدون اعمال تبدیل موجک برروی ورودی های آنها نیز درنظر گرفته شده اند برای این چهار مدل -(WT-ANFISWT-ANN -ANFIS -ANN آزمایشات برروی دو مجموعه داده دیگر (pimaecoli نیز انجام شد و نتایج براساس معیارهای سنجش ضریب تبیین R2 میانگین خطای مطلق جذر میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطای نسبی با هم مقایسه شدند نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده دراین تحقیق بیانگر تاثیر مثبت انجام پیش پردازش تبدیل موجک برروی ورودی های هر سه مجموعه داده آزمایش شده است همچنین مدل WT-ANFIS برای مجموعه داده های اصلی و مجموعه داده های آزمایش شده دیگر پیش بینی دقیقتری را حاصل شد.