سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا جعفری – دانش کارشناسی ارشد آبخیزداری – دانشکده منابع طبیعی به علوم دریایی دانش
مهدی وفاخواه – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دان
هیراد عبقری – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
احد توسلی – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه

چکیده:

در علوم مهندسی منابع آب و هیدرولوژی شناخت و تحلیل تغییرات بارش و توانا به سختی از نیازهای اساسی محسوب می‌شود. برآورد روان آب حاصل از بارش در یک حوزه آبخیز از جهات گوناگون دارای اهمیت می‌باشد. حرکت این تحقیق تخمین ضریب توانا به رگبار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. برای این منظور کلیه اطلاعات بارش – روان آب و ۳۳ واقع منطقه طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۸۵ قطعه کار قرار گرفت. سپس شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشار و قانون یادگیری لونبرگ مارکوارت و استفاده از تابع پدیده مورد سیگموئید در لایه مخفی و تاب خطیب در لایه خروجی آموزش داده شد. شاخص j ، مدت بارش، مقدار بارش، بارش پنج روز قبل به شدت بارش به عنوان ورودی شبکه و ضریب توانا به عنوان خروجی برای شبکه مد نظر قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد شبکه‌ای با چارک های شدت بارش و شاخه سفید به عنوان ورودی و ۲۵ نرون لایه پنهان کمترین مقدار میانگین مربعات خطا و بیشترین ضریب کارآیی اعتبارسنجی را در تخمین ضریب رواناب دارا می باشد.